Responsabil Tehnic cu Exacuția


 

Condițiile cumulative de studii şi practică în domeniul instalațiilor electrice necesare pentru participarea la cursul de responsabil tehnic cu execuția, sunt:

(a) Calitatea de responsabil tehnic cu execuția nu poate fi dobândită/exercitată decât în condițiile deținerii pe o perioadă de minimum 5 ani a legitimației de electrician autorizat gradul IIIB sau IVB, valabilă la data solicitării.
(b) copia diplomei de studii din care să rezulte calificarea de subinginer, inginer licențiat și inginer diplomat în unul dintre domeniile de studii universitare prevăzute la art. 30, CPA 6—CPA 8.1, din Ordinu nr. 11 din 13 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice.