Conditiile si cerintele pentru a deveni auditor energetic


Cadrul legal pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor – persoane fizice – cu activitate in constructii, ca auditor energetic pentru cladiri este stabilit prin Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri.

Cursurile  de  specialitate pentru persoanele  care vor sa dobandeasca calitatea de auditori energetici pentru cladiri gradul I şi II vor fi sustinute de un colectiv format din cadre didactice universitare şi specialisti în domeniul auditului energetic.

Persoanele fizice care promoveaza examenul sunt atestate ca auditori energetici pentru cladiri, pe grade profesionale, specialitatile constructii si instalatii, dupa cum urmeaza:
a) auditor energetic pentru cladiri, grad profesional I, specialitatile constructii si instalatii – simbol AE Ici;
b) auditor energetic pentru cladiri, grad profesional II, specialitatile constructii si instalatii – simbol AE IIci.

Auditorii energetici pentru cladiri, grad profesional I, au urmatoarele competente:
a) elaboreaza certificatul de performanta energetica pentru toate categoriile de cladiri prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificarile ulterioare, care se construiesc, se reabiliteaza termic, sunt vandute sau inchiriate inclusiv pentru cladirile care se incadreaza in prevederile art. 14 din lege;
b) realizeaza auditul energetic pentru toate categoriile de cladiri existente, prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificarile ulterioare, care se reabiliteaza termic.

Auditorii energetici pentru cladiri, grad profesional II, elaboreaza certificatul de performanta energetica pentru cladirile tip locuinta unifamiliala si blocurile de locuinte care se construiesc, precum si pentru cladirile tip locuinta unifamiliala si apartamentele din blocurile de locuinte care se vand sau se inchiriaza.

Specialistul – persoană fizică care solicita atestarea ca auditor energetic pentru cladiri, denumita in continuare solicitant, este eligibila in vederea sustinerii examenului de atestare în situatia în care îndeplineste, cumulativ, următoarele cerințe:
a) capacitatea deplina de exercitiu;
b) starea de sanatate fizica si psihica corespunzatoare;
c) lipsa antecedentelor penale;
d) nivelul de pregatire, reprezentand atat pregatirea profesionala generala, cat si pregatirea specifica in domeniul performantei energetice a cladirilor si a instalatiilor aferente;
e) experienta profesionala.
tarea de sanatate fizica si psihica se atesta pe baza de examen de specialitate si se dovedeste prin adeverință medicală semnată și parafată, în condițiile legii.

Pregatirea profesionala generala a solicitantului prevazuta de lege se dovedește cu diploma de inginer/arhitect – absolvent al unei institutii de invatamant superior acreditata, in urmatoarele profiluri/specialitati absolvite: instalatii pentru constructii, constructii civile, industriale si agricole, arhitectura, alte profiluri/specialitati cu conotatie energetica aplicabilă în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții.

Conotatia energetica se demonstreaza prin existenta in foaia matricola/suplimentul de diploma, dupa caz, care insoteste diploma de studii universitare pentru profesia de inginer/arhitect sau diploma de master/studii aprofundate in domeniul eficientei energetice a cladirilor a uneia ori mai multor discipline de invatamant, cu o durata de minimum un semestru, promovata/promovate in anii de studiu, dupa cum urmeaza: higrotermica constructiilor, energetica cladirilor, termodinamica, termotehnica, transfer de caldura si masa, constructii, materiale de constructii, masini termice, instalatii termice, instalatii frigorifice, instalatii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalatii electrice si automatizari pentru cladiri.

Pregatirea specifica a solicitantului se dovedeste cu certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanței energetice a clădirilor și a instalațiilor aferente acestora, cu o durata de minimum 80 de ore, finalizat cu proiect corespunzator gradului profesional pentru care solicitantul va sustine examenul de atestare.

Cursul de specialitate prevazut se bazeaza pe deținerea de catre cursanti a unui nivel de cunostinte generale teoretice/practice in domeniul constructiilor si al instalatiilor aferente acestora si are drept scop aprofundarea si sintetizarea cunostintelor necesare aplicarii legislatiei si metodologiei de calcul al performantei energetice a cladirilor, in vigoare la data organizarii cursului.

Prin exceptie, specialistii, absolventi ai cursurilor de master/studii aprofundate cu o durata de minimum doua semestre in domeniul eficientei energetice a cladirilor/confort si eficienta in cladiri/performanta energetica a cladirilor/tehnica auditului energetic pentru cladiri/energie, confort si dezvoltare durabilă sau care detin titlu stiintific de doctor in inginerie civila/mecanica/arhitectura, dovedesc pregatirea specifica cu diploma de absolvire, insotita de foaia matricola/suplimentul de diploma.

Experienta profesionala a solicitantului se refera la activitati desfasurate in profilul/specialitatea absolvita, si trebuie sa fie de:
a) minimum 5 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru cladiri, grad profesional I;
b) minimum 3 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru cladiri, in grad profesional II, cu respectarea nivelului de pregatire profesionala generala.

Procedura de examinare a candidatilor este unitara, se desfasoara in limba romana, in doua etape, dupa cum urmeaza:
a) proba scrisa, eliminatorie, consta in rezolvarea unui chestionar cu 20 de intrebari din bibliografia specifica, in vederea evaluarii cunostintelor referitoare la performanta energetica a cladirilor. Fiecare intrebare din testul de evaluare este cotata cu un punct. Timpul alocat probei scrise este de 60 de minute. Conditia de promovare a probei scrise este obtinerea a minimum 16 puncte;
b) interviul consta in prezentarea si sustinerea proiectului elaborat in cadrul cursului de specialitate, precum si din intrebari din bibliografia specifica, dupa caz.