Expert Tehnic de Calitate și Extrajudiciar


Condițiile cumulative de studii şi practică în domeniul instalațiilor electrice necesare pentru participarea la cursul  de expert tehnic de calitate și extrajudiciar, sunt:

(a) Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice nu poate fi dobândită/exercitată decât în condițiile deținerii pe o perioadă de minimum 8 ani a legitimației de electrician autorizat gradul III A + III B sau IV A + IV B, valabilă la data solicitării. Acești ani pot fi cumulați și cu cei de deținere a carnetului de electrician autorizat gradul III sau IV, dobândit anterior, în baza Ordinului ministrului industriei și comerțului nr. 34/1999 privind autorizarea electricienilor.
(b) copia diplomei de studii din care să rezulte calificarea de subinginer, inginer licențiat și inginer diplomat în unul dintre domeniile de studii universitare prevăzute la art. 30, CPA 6—CPA 8.1, din Ordinu nr. 11 din 13 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice.